Slovní mraky ve výuce I.

Slovní mraky ve výuce, možnosti jejich využití v hodinách cizích jazyků a příklady slovních mraků do hodin češtiny pro cizince

Žijeme v informační společnosti, ve které na nás neustále útočí informace ze všech stran. Zásadní je proto umět zaujmout a získat pozornost dnešních roztěkaných adresátů, k čemuž bezpochyby napomáhá zajímavé grafické zpracování poskytovaných informací. V tomto kontextu nepřekvapí využívání slovních mraků, které umožňují vizuálně zpracovat nějaké téma nebo koncept.

Kdy a odkud "připluly" slovní mraky

Se slovními mraky se setkáváme od devadesátých let minulého století, kdy se začaly objevovat na webových stránkách za účelem shrnutí obsahu webů pro uživatele, kteří díky nim získali okamžitou informaci o zaměření dané webové stránky. K tomuto užití časem přibylo mnoho dalších. V současnosti slovní mraky doplňují webové stránky nebo prezentace či informační anebo reklamní brožury. Vyskytují se také na sociálních sítích, ale i na blahopřáních či novoročenkách anebo reklamních předmětech. Slovní mraky jsou oblíbené, protože umožňují jak graficky zobrazit všechna slova z nějakého textu, tak současně s tím i frekvenci jejich výskytu v něm. Navíc ale dokáží ještě zajímavě vizuálně znázornit vztahy nebo souvislosti mezi pojmy, a tak ulehčit pochopení poskytovaných informací. Není proto divu, že se slovní mraky začaly využívat i ve výuce, a to nejen jazyků. Slovní mraky se prosadily ve výuce jednak proto, že díky funkčnímu vizuálnímu představení informací, dochází k žádoucí aktivaci obou mozkových hemisfér současně, čímž se zvyšuje efektivita zapamatování, jednak proto, že existuje velké množství způsobů, jak slovní mraky do výuky zařadit. Navíc je snadné je vytvořit. Dříve než si ukážeme konkrétní možnosti využití slovních mraků ve výuce češtiny pro cizince, slovní mraky si blíže představíme a zmíníme rovněž několik nástrojů pro jejich vytvoření.

Co je to vlastně slovní mrak a jak se tvoří

Jako slovní mraky označujeme shluky slov, které jsou vygenerovány jedním z mnoha online nástrojů. Slovní mrak vznikne tak, že generátor vytvoří buď ze všech slov nějakého textu nebo jen z jednotlivých slov zadaných jeho tvůrcem nějaký grafický tvar. Opakující se slova bývají větší, jejich odstín je tmavší a mívají zpravidla ve slovním mraku prominentnější umístění. Uživatel si u slovního mraku obvykle upravuje podle svých potřeb typ písma, jeho velikost, barvy, odstíny jednotlivých slov anebo i vzdálenosti mezi nimi. Obvykle si lze i zvolit směr slov. Slova bývají umístěna v nějakém tvaru, který je stejně jako typ a barevnost jeho výplně cíleně volen tak, aby tím byla zesílena vizuální funkce slovního mraku. Vytvořený slovní mrak můžeme dále upravovat nebo se k němu po uložení kdykoli vrátit a pozměnit dodatečně. Z vlastní zkušenosti bych chtěla upozornit na to, že i když samotné vytvoření slovního mraku je intuitivní a rychlé, následná vylepšování mohou zabrat dost času.

Slovní mraky vznikají pomocí generátorů. Na internetu je k dispozici celá řada nejrůznějších generátorů slovních mraků, které jsou dostupné bez registrace. Velké množství z nich je zdarma, ale zobrazují reklamu. Jsou samozřejmě i nástroje, které je možné si zakoupit, mívají více funkcí a nabízejí lepší grafické rozlišení. Uvítají je především profesionální grafici. Všechny generátory slovních mraků mají víceméně stejné funkce. Každý uživatel si jistě najde generátor, který bude vyhovovat jeho požadavkům a bude podporován jeho operačním systémem.

Od jara 2017 používám generátor www.wordclouds.com, který byl na podzim 2021 aktualizován, což můžeme chápat jako potvrzení toho, že o vytváření slovních mraků je zájem. Tento generátor je na rozdíl od ostatních dostupných generátorů nejen v angličtině, ale i v němčině (https://www.wortwolken.com/), francouzštině (https://www.nuagesdemots.fr/), nizozemštině (https://www.woordwolk.nl/) a španělštině (https://www.nubedepalabras.es/)1. Obsahuje i návod pro ty, kteří práci s generátorem slovních mraků dosud neovládají.

Další generátory jsou např.:
https://wordart.com/ (dříve Tagul) – jeden z nejčastěji využívaných generátorů nabízející k zakoupení předměty se slovními mraky, které si jeho prostřednictvím uživatelé vytvoří

https://www.abcya.com/games/word_clouds – jedná se o velmi jednoduchý generátor s minimem funkcí, s nímž zvládnou pracovat i děti

Slovní mraky ve výuce cizích jazyků

Po definici slovních mraků a představení několika generátorů se zaměříme na možnosti práce se slovními mraky na hodinách cizích jazyků. Možností, jak zařadit slovní mraky do výuky cizích jazyků včetně češtiny pro cizince, existuje velmi mnoho. Učitelé vkládají slovní mraky do svých prezentací, doplňují jimi pracovní listy a učební materiály anebo s nimi pracují přímo ve výuce.

Slovní mraky se v hodinách cizích jazyků včetně češtiny pro cizince hodí jak pro nácvik jazykových prostředků a dovedností, tak i sociokulturních kompetencí. Je možné je zařadit do výuky během motivační fáze hodiny, pomohou také s aktivací předchozích znalostí. Uplatní se ale i při probírání učiva, jeho procvičování nebo v rámci opakování. Doporučuji těm, kteří se slovními mraky setkávají poprvé a váhají o jejich přínosu, aby je nejdříve využili právě pro opakování probraného učiva, které je nutnou a pravidelnou součástí vyučování a které slovní mraky mohou zpestřit. Díky slovním mrakům může být nezbytné opakování zábavnější a příjemnější, což přivítají jak studenti, tak určitě i samotní pedagogové.

Při vytváření mraku do výuky je klíčové, aby byl výsledek promyšleně koncipován s ohledem na cíle, jaké má plnit, a aby byl dobře čitelný. Použité písmo by mělo podporovat znaky typické pro konkrétní jazyk2. Není v žádném případě vhodné zahlcovat adresáty nefunkčními grafickými vylepšeními, která odvádějí jejich pozornost nežádoucím směrem.

Slovní mraky je možné buď promítnout na interaktivní tabuli anebo i rozdat vytištěné studentům. Pokud má vyučují všechny své slovní mraky uložené v cloudu nebo ve třídním počítači apod., může je použít nejen plánovaně, ale i spontánně, když například zjistí, že s daným jevem, který má zpracovaný ve slovním mraku, mají studenti potíže a je nutné tento jev připomenout. V případě, že slovní mraky studentům rozdáváme, měly by být vytištěny barevně, protože už ze samé podstaty slovního mraku plyne, že barevnost u nich hraje důležitou roli. Černobíle je vhodné vytisknout studentům jen ty mraky, kde barevnost není zásadní pro práci, kterou s nimi zamýšlíme.

Ve výuce se uplatňují nejen předem vytvořené mraky, ale někdy vyučující generují mraky společně se studenty přímo v hodině. Podmínkou je, aby měl každý ve třídě k dispozici k tomu potřebné technické prostředky. Kromě některého z generátorů slovních mraků, které jsou představeny výše, se přímo v hodinách na brainstorming nebo reflexi využívá také interaktivní online nástroj Mentimeter: https://www.mentimeter.com/.

1Každá jazyková mutace má vlastní webovou stránku, a pravděpodobně proto bývají v některých výčtech generátorů uvedeny odkazy na tyto různé jazykové verze, protože jsou považovány za různé nástroje, i když jde stále o jeden a tentýž generátor.

2Například před používám generátoru pro vytváření slovních mraků v češtině doporučuji otestovat, jestli podporuje speciální české znaky s diakritikou pomocí následující věty sestavené k tomuto účelu: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

Příklady užití slovních mraků v hodinách češtiny pro cizince

Vzhledem k tomu, že existuje opravdu široké spektrum možností jak využít slovní mraky v hodinách češtiny pro cizince, vybrali jsme jen pár tipů. Nejedná se v žádném případě o vyčerpávající výčet ale spíše jen o několik málo příkladů.

Druhá část článku Slovní mraky ve škole

Příklady slovních mraků najdete na této webové stránce, např.:
Měsíce 1 (úroveň A1) - slovní mrak na slovní zásobu
Dny v týdnu – básnička Můj týden s češtinou (úroveň A1) - slovní mrak na slovní zásobu
Pády v češtině – sedm pádů v sedmičce
Čeština pro cizince online: Číslovky 0 – 10 (úroveň A1) - slovní mrak s číslovkami
Čeština pro cizince online: Skloňování/ deklinace číslovky devět (úroveň A2)
Čeština pro cizince online: Barvy – pexeso (úroveň A1) - slovní mrak s barvami
Čeština spíše pro děti: Barvy – pexeso - slovní mrak s barvami
Osudové osmičky I. (úroveň B1) - slovní mrak na reálie/ letopočty
Množné číslo ve středním rodě - slovní mrak na gramatiku (gramatickou shodu)
Čeština pro cizince online: Písnička Náměšť od Jaroslava Hutky – úvodní cvičení (úroveň B1) - slovní mrak na gramatiku (stupňování)
Čeština pro cizince online: Sedmnáctá část dvacetidílného testu na slovní zásobu učebnice češtiny pro cizince Communicative Czech I. (úroveň A2) - slovní mrak na gramatiku (vidové dvojice)
Čeština pro cizince online: Kdo, co, kdy, kde v České republice v březnu 2018 (úroveň C1) - slovní mrak obsahující slova z příspěvku může sloužit k vyvozování obsahu příspěvku před jeho přečtením

Nepravé slovní mraky - obrázky se slovy vytvořené v textovém editoru bez generátoru slovních mraků
Čeština pro cizince online: Časování/ konjugace slovesa „studovat“ (úroveň A1, A2, B1, B2)
Čeština pro cizince online: Předložka “díky”, nebo “kvůli”? I. (úroveň B2)

Wordcloud - Months in English


Další tip do výuky
ONLINE KOSTKY

1 komentář u „Slovní mraky ve výuce I.

  1. Pingback: měsíce roku 3, čeština pro cizince, czech, months, A1 | Mozaika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.