Učebnice češtiny

Zde si můžete stáhnout několik lekcí naší učebnice češtiny pro cizince a podívat se na interaktivní verze některých cvičení:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je prechylovani_profese.png.

Kdo je to? - cvičení
Maskulina a feminina - cvičení 1
Maskulina a feminina - cvičení 2
Maskulina a feminina - cvičení 3

Lekce 4 - TĚŠÍ MĚ.
sloveso "být"

Dialogy lekce 4

Maskulina a feminina - cvičení 4
Konjugace slovesa "být" - tabulka
Konjugace slovesa "být" - cvičení 1
Konjugace slovesa "být" - cvičení 2
Konjugace slovesa "být" - cvičení 3
Konjugace slovesa "být" - cvičení 4
Dialogy lekce 4 - cvičení
Otázky - cvičení

Lekce 6 - KOLIK JE HODIN?
slovesa "rozumět", "vědět", ("vidět", "zbláznit se")
číslovky 0 - 49

Konjugace slovesa "rozumět" - cvičení 1
Konjugace slovesa "vědět" - cvičení 1
***Konjugace slovesa "vidět" - cvičení 1


Číslovky 0 - 10 - cvičení 1
Číslovky 0 - 10 - cvičení 2
Číslovky 0 - 29 - cvičení


LEKCE 7 - NAŠE TŘÍDA
rody
slovesa "pracovat", "studovat" a další slovesa s "-ovat" infinitivu

Naše třída - text Lekce 7 a cvičení
Přivlastňovací zájmena - cvičení
Jak se jmenuješ - vtip

LEKCE 8 V OBCHODĚ
akuzativ singuláru - substantiva, adjektiva, (přivlastňovací zájmena)
barvy
slovesa "nakupovat", "dát si", "přát si", "stát"

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je barvy-2.png.
Barvy v češtině


Barvy - pexeso
Barvy - cvičení

BONUS pro Slovany
Znáte peníze? - cvičení na adjektiva

LEKCE 9 – TELEFON
sloveso "dělat", "volat" - konjugace
modální slovesa "muset", "chtít", "moct", ("smět") - konjugace
slovesa "umět", "mluvit", "učit", "učit se", "opakovat", "číst" - konjugace
slovesné třídy - systematizace
budoucí čas
adjektiva a adverbia
instrumentál singuláru - substantiva, adjektiva, (přivlastňovací zájmena)

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je delat-1.png.

Konjugace slovesa "dělat" - cvičení 1

Rozdíl mezi adjektivy a adverbii - cvičení

LEKCE 10 – V RESTAURACI
nominativ a akuzativ plurálu - substantiva, adjektiva, (přivlastňovací zájmena)
sloveso "zaplatit" - konjugace
číslovky 50 - 499

Státy EU od 1. 4. 2004 - číslovky

Každá lekce učebnice Česky pomalu, ale jistě je (kromě první úvodní lekce) rozdělena do sedmi oddílů. Jednotlivé oddíly jsou následující:

 • I. Miniopakování
 • II. Slova, slova, slova
 • III. Dialogy / Text
 • IV. AHA
 • V. Cvičení (dělá mistra)
 • VI. A (nejlepší) na konec …
 • VII. BONUS

Všech sedm částí je charakterizováno níže. Zvládnutí všech 10 lekcí ověří následující test ze tří částí:

Charakteristika částí lekce

Od druhé lekce je na začátku každé lekce zařazena část I. Miniopakování, která má za cíl připomenou učivo probírané v předcházející lekci.

Další oddíl II. Slova, slova, slova obsahuje novou slovní zásobu. Jedná se průměrně o 30 - 40 slovíček a slovních spojení na lekci. Slovíčka jsou uvedena česky a řazena abecedně. Studenti si je před probíráním lekce najdou vzadu ve slovníčku. Cílem takového uspořádání je, aby se studenti s novou slovní zásobou před probíráním vlastní lekce alespoň pasivně seznámili.

Třetí část III. Dialogy/ Text obsahuje výchozí dialogy nebo text lekce. Jedná se většinou o dva až čtyři krátké dialogy, ve zhruba polovině dialogů si mluvčí vykají, v dalších si protagonisté vzájemně tykají. Ve všech lekcích vystupuje Hans, což je německý student, který se učí česky. Další postavou je učitelka Šárka. Hans zažívá vždy nějakou trochu nepříjemnou situaci, se kterou se může každý ztotožnit, například si v šesté lekci splete začátek hodiny češtiny, v obchodě při placení zjistí, že zapomněl peníze apod.

Oddíl IV. AHA! vysvětluje gramatiku. Gramatiku je uváděna po minimálním tématech, která jsou nicméně vždy obšírně vysvětlena. Cílem je poskytnout pevné základy, ze kterých je možné při dalším studiu vycházet. Podání gramatických jevů je zčásti induktivní, aby se podpořila aktivita studentů a proces zapamatování. U probíraných pádů je uvedeno shrnutí koncovek a i algoritmus, které napomáhají studentům, jak si různá zakončení zapamatovat. Studenti mohou zvládnout úvodní text lekce, aniž by znali příslušnou gramatiku - je totiž opravdu minimální, a tak pro porozumění textů postačí znalost slovíček.

Následující část V. Cvičení (dělá mistra) je věnována procvičení. Zařazeny jsou různé druhy cvičení na jazykové prostředky - lexikální a gramatická, ale i na řečové dovednosti - poslech, čtení, mluvení, psaní. Vedle cvičení dichotomických, přiřazovacích a uspořádacích obsahuje učebnice cvičení substituční, doplňovací, transformační a produkční. U cvičení jsou uvedeny vzory, řešení jsou v klíči. U cvičení jsou často odkazy na jejich interaktivní verze na internetu, čímž si lze řešení rovněž zkontrolovat.

Závěrem každého kroku je pro zábavu VI. A (nejlepší) na konec …, kde studenti najdou písně, aforismy, jazykolamy, hádanky …, které je mají povzbudit do dalšího učení.

Od první lekce je zařazován oddíl VII. BONUS, který je určen především Slovanům nebo falešným začátečníkům. Jedná se o dodatečnou slovní zásobu anebo rozšiřující gramatiku. Tato část je vhodná i pro studenty, kteří se češtině už nějakou dobu úspěšně věnují a ostatní části lekcí jsou pro ně proto příliš snadné. Sedmá část může těmto studentům sloužit k prohloubení anebo procvičení jejich znalostí.

Za lekcí jsou přílohy, ve kterých jsou obrázky nebo materiály, které lze využít při upevňování látky bez učebnice.

Některá interaktivní cvičení z naší učebnice češtiny Česky pomalu, ale jistě jsou rovněž už k dispozici v interaktivním modu na našem webu zdarma, jejich množství se bude zvětšovat. Odkazy na interaktivní verze cvičení jsou v učebnici uvedeny. V plánu je rozpracovat jednotlivé lekce do e-learningových modelů s nahrávkami všech textů a cvičení.

Poznámky pro učitele

 1. Materiály se dají výborně využít při práci s interaktivní tabulí a pro výuku online, stačí je jen promítnout nebo sdílet na obrazovce.
 2. Slovíčka, dialogy, gramatický výklad a cvičení označeny pěti hvězdičkami ***** jsou obtížnější a u méně motivovaných studentů není nutné trvat na jejich dokonalém zvládnutí. Lze je i vynechat a vrátit se k nim případně později.
 3. Je-li učebnice příliš snadná, lze některá cvičení ztížit například tak, že u nich rychlejší studenti nemají výběr z možností, ale určují chybějící tvary sami.
 4. Dialogy/ texty lekcí je možné se Slovany hned po poslechu (tj. po jejich přečtení vyučujícím) a stručné kontrole porozumění přímo číst už ve verzích s vynechanými slovy, které jsou zařazeny na konci lekcí. Studenti mohou případně repliky dialogů řadit do správného pořadí, slouží k tomu pracovní listy s dialogy připravenými na rozstříhání, které jsou v přílohách za lekcemi.
 5. Výslovnost - přehled výslovnosti a plno výslovnostních cvičení obsahuje první lekce. Samostatná cvičení pouze na výslovnost jsou zařazeny ještě do druhé a třetí lekce. Nicméně při výuce klademe na správnou výslovnost už od první hodiny velký důraz. Nácvik výslovnosti je ale většinou přítomen imanentně. Studenti, jejichž cílem je studium na českých vysokých školách, jsou často nahráváni a jejich výslovnost (například během konzultačních hodin) společně analyzujeme. Při přípravě mají studenti za úkol nejen vypracovat cvičení, ale i si věty říkat nahlas. A protože materiály obsahují opravdu hodně cvičení, ta, která už jsou velmi snadná, lze vynechat anebo je projít s tím, že se zaměříme více na výslovnost, neboť samotné cvičení skupina snadno zvládne.
 6. Ortografie/ pravopis - pravopisná cvičení v materiálech nenajdete. Už od samého začátku ale nacvičujeme i správné psaní. Zmiňujeme pravidla spojená s diakritickými znaménky. Dbáme na to, aby si studenti byli vědomi rozdílu mezi opomenutím diakritiky v kořenech slov a v gramatický koncovkách. Osvědčilo se nám, když studenti zpočátku doma vypracovávají hodně domácích úkolů i písemně. Je to časově náročné, ale správný pravopis si tak osvojí rychleji.

DALŠÍ KURZY A UČEBNICE ČEŠTINY NA WEBU ZDARMA

Poděkování
Děkujeme všem účastníkům našich kurzů češtiny pro cizince v Praze nebo v Olomouci za možnost vyzkoušení a dopracování těchto výukových materiálů.

Thanks
Many thanks to all the participants of our Czech Language Courses in Prague and in Olomouc for testing of these learning materials.

Спасибо
Мы благодарим всех участников наших курсов чешского языка в Праге и в Оломоуце за возможность использования и доработки этих учебных материалов.

Lekce učebnice jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek.