Slovní mraky ve výuce II.

Příklady užití slovních mraků v hodinách češtiny pro cizince

1. Slovní mraky a jazykové prostředky

Osobně dávám přednost slovním mrakům, které je možné využít opakovaně. Jedná o slovní mraky věnované jazykovým prostředkům pro nižší jazykové úrovně, protože ty jsou mnohem méně vázány na konkrétní učebnici nebo text. Pravidelně pracuji se slovními mraky v částech hodin věnovaných slovní zásobě anebo gramatickým jevům.

Slovní zásoba a slovní mraky

Dá se očekávat, že vzhledem k tomu, že sousloví slovní mraky a slovní zásoba mají společnou první část, se budou tato slovní spojení k sobě hodit. A je tomu skutečně tak.

Zařazením slovního mraku do vyučování je možné zatraktivnit opakování slovní zásoby. Vyučující promítne na tabuli ve slovním mraku slovíčka, která je potřeba zopakovat. Je lepší, pokud slovní mrak obsahuje slova stejného slovního druhu. Mělo by jich být kolem deseti.

Každý student si zvolí ze slovního mraku, popřípadě vytáhne na papírku rozdaném vyučujícím slovíčko, jehož význam ostatním spolužákům (po krátké přípravě) vysvětluje a oni hádají, které ze slov ve slovním mraku to je. Uhodnuté slovíčko se ve slovním mraku přeškrtne. Variací je, že si studenti vylosují číslo, které určí pořadí, ve kterém budou charakterizovat nějaké slovo, které si ze slovního mraku sami zvolí. Kdo má nižší/ vyšší číslo (dle dohody), je dříve na řadě a má větší šanci se rozhodnout pro slovo, které zná nebo u kterého ví, jak ho definovat. V tomto případě musí studenti reagovat spontánně, protože nemají čas na přípravu.

Studenti nemusí dané slovo jen popisovat slovně, ale mohou ho kreslit (u konkrétních slov) nebo vyjádřit pantomimicky (u sloves). U přídavných jmen nebo příslovcí je možné slovo vymezit pomocí synonym nebo antonym. Studenti také někdy vytvářejí věty, kde slovo, které mají ostatní uhádnout, chybí.

Pro další práci s těmito slovy se hodí například vymýšlení vět s danými slovy nebo napsání příběhu, ve kterém se tato slova vyskytují nebo sestavování věty, která obsahuje co nejvíce procvičovaných slov. Vyučují může mít i připravený text, ve kterém opakovaná slovíčka chybí a úkolem studentů je je do něj doplnit.


Obrázek 1: Slovní mrak na probírání barev
Slovní mraky nám rovněž umožňují představit studentům některou novou slovní zásobu jiným způsobem než dosud. Například slovní mrak obsahující názvy barev, které jsou napsány barvou, kterou označují1, se hodí na prezentaci barev bez zprostředkujícího jazyka. Navíc slovní zásoba není představována izolovaně, ale ve spojení s dalšími souřadnými slovy, což je jeden z principů usnadňující zapamatování. Později se lze k tomuto slovnímu mraku vrátit při procvičování barev nebo pokud se zjistí, že si studenti některou barvu nevybavují. Studenti ve slovním mraku hledají slovo, které pozapomněli, přitom si současně i připomenou ostatní barvy. Kromě toho tímto způsobem studenti informaci nepřijímají pasivně, ale přicházejí k ní aktivně vlastním přičiněním.

Stejně lze pracovat se slovními mraky, které obsahují slovně vyjmenované číslovky od nuly do deseti2, od deseti do dvaceti anebo je tvoří číslovky od deseti do stovky po desítkách apod. Do slovního mraku se dají zpracovat i měsíce3, přičemž měsíce daného ročního období, mohou mít stejnou barvou (zimní měsíce jsou například modré, jarní zelené apod.), stejně jako další skupiny souřadných slov, které nejsou příliš početné. Podobně je možné případně využít i mraky se slovy opačnými.

Slovní mraky a gramatika

Slovní mraky díky barevnému rozlišení slouží i k prezentaci gramatických jevů. V češtině se hodí například na probírání časování sloves v přítomném čase.

Obrázek 2: Slovní mrak na časování slovesa "dělat" v přítomném čase
Ze slovního mraku obsahující zájmena a slovesné tvary studenti na základě svých dosavadních zkušeností s jazykem odvozují konjugační paradigma daného slovesa. Pro snazší spárování sloves se zájmeny mají tvary sloves jinou barvu než zájmena. Barevně je navíc odlišeno jednotné číslo od množného jak u zájmen tak i u sloves. Velikost zájmen je menší než sloves, protože se v češtině užívají zájmena hlavně při zdůrazňování.

Pokud studenti přicházejí na časování sloves sami, dochází k naplnění principu induktivního přístupu k prezentaci gramatiky, který je označován německou zkratkou SOS a spočívá v tom, že od shromáždění tvarů (Sammeln) se dospěje přes jejich následné uspořádání (Ordnen) až k ustanovení obecnějších pravidel (Systematisieren). Induktivní osvojování zvyšuje díky aktivnímu zapojení studentů do hodin jejich motivaci a přispívá k dlouhodobějšímu zapamatování.

Obdobné slovní mraky je možné snadno vytvořit pro další slovesa. Mohou občas sloužit kromě tabulek s tvary sloves k procvičování nebo připomenutí potřebného tvaru slovesa podobně jako to už bylo popsáno u slovních mraků využívaných na práci se slovní zásobou, tj. studenti si musí tvar aktivně vyhledat, není jim předložen přímo. Podobně lze připravit slovní mraky s (nepravidelnými) komparativy a superlativy adjektiv nebo adverbií, s vidovými dvojicemi4 či na přechylování5.

2. Slovní mraky a jazykové dovednosti

Při probírání poslechového nebo čteného textu se nabízí využití slovních mraků během všech čtyřech fází tohoto procesu. Pro práci s jedním textem je nicméně vhodné zahrnout slovní mrak jen do jedné fáze.

V rámci přípravy na práci s textem procházíme se studenty klíčová slovíčka nacházející se ve vytvořeném slovním mraku. Postupujeme obdobně jako když jsou slovíčka napsána jen na tabuli nebo uvedena v učebnici. Vyučující se ujistí, že studenti klíčovým slovíčkům rozumí, současně se tak zaktivují jejich znalosti o daném tématu. Slovní mrak může také sloužit k vytváření hypotéz o obsahu připraveného textu.

Lze si rovněž připravit slovní mrak, který prověří porozumění textu. V tomto slovním mraku jsou například slova z textu, ale i slova, která se v něm nevyskytují. Studenti určují, která slova ze slovního mraku jsou nebo nejsou v textu uvedena.

Pokud chce vyučující pracovat se slovním mrakem po probrání textu, může vyzvat studenty, aby pomocí slov v něm uvedených, shrnuli obsah textu.

Při využití slovních mraků tímto způsobem si vyučující připravuje slovní mraky k jednomu konkrétnímu textu, a proto je jejich opakované použití velmi omezené. V těchto všech třech případech slouží slovní mrak hlavně ke zpestření a oživení vyučování.

Pokud ale při produkci vlastních textů na základě probraného materiálu studenti vytvářejí vlastní slovní mrak ze svých textů a ostatní se pokouší na základě vytvořeného slovního mraku odhadnout, co jejich spolužák napsal, je role vygenerovaného slovního mraku nezastupitelná.

3. Slovní mraky bez generátorů

Pokud má vyučující zájem pracovat se slovními mraky, ale nechce pronikat do fungování jejich generátorů, může si barevně vytvořit obrázek ze slov i v textovém editoru. Slova se v něm dají barevně odlišit, oddělit pomocí tabulátorů, je možné zvolit různé druhy písma a i je vložit do nějakého tvaru. Tyto obrázky sice nemohu vygenerované slovní mraky zcela nahradit, ale pro některé účely grafického znázornění jsou nicméně vhodnější než vlastní slovní mraky.6

4. Slovní mraky a ČNK (Český národní korpus)

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Stecova_03.png.

Obrázek 3: Slovní mrak s tvary substantiva "kalhoty" vygenerovaný automaticky na stránce Českého národní korpusu V souvislosti s výukou češtiny je dobré ještě zmínit, že vytvořené slovní mraky najdeme také na webových stránkách Českého národního korpusu. Po zadání slova do vyhledávače se mimo jiných informací objeví také slovní mrak se všemi vyskytujícími se tvary daného slova, jehož frekventovanější tvary jsou větší. Současně se vytvoří i druhý mrak, který znázorňuje kolokace k danému termínu.

První slovní mrak se dá využít při opakování nebo probírání skloňování podstatných jmen vyskytujících se buď převážně jen v jednotném čísle (Morava, Slezsko, čeština...) nebo pomnožných podstatných jmen (Čechy, Pardubice, kalhoty,...). Důvodem je, že u tvarů podstatných a přídavných jmen se znázorňují současně tvary jak jednotného tak množného čísla, což je pro výukové účely méně vhodné. Slovní mraky vyjadřující frekvenci tvarů se dají využít i při výuce skloňování číslovek nebo zájmen.

Při zadání slovesa se v korpusovém slovním mraku vygenerují podle frekvence výskytu současně slovesné tvary v různých časech, což pro nácvik konjugace daného slovesa v přítomném čase není upotřebitelné. (Tvary konjugace minulého času a v kondicionálu nejsou početné, a proto je zbytečné si je pomocí slovních mraků fixovat. Slovní mraky nejsou ani potřeba pro prezentaci časování sloves v budoucím čase, kde se konjuguje jen tvar pomocného slovesa).

Druhý slovní mrak s kolokacemi zařadíme do hodin tehdy, když potřebujeme, aby si studenti uvědomili rozdíl mezi podobnými slovy jako jsou například "ekonomika" a "ekonomie", "město" a "místo" apod. Pokud studenti uvidí slovní mraky s kolokacemi obou slov, lépe si významy těchto slov zapamatují. Učitel může případně vytvořit na základě slovního mraku s kolokacemi pro své studenty vlastní cvičení.

Shrnutí

Na závěr můžeme konstatovat, že i když slovní mraky představují relativně nový prvek ve výuce, do hodin rozhodně patří, protože proces učení jednak oživují, ale i díky propojování pravé a levé hemisféry zefektivňují. Možnosti, jaké využívání slovních mraků ve vzdělávání skýtá, si proto zaslouží pozornost a dovoluji si předpovědět, že slovní mraky se stanou nedílnou součástí vyučování a budeme se s nimi v budoucnu setkávat častěji.

https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-un-nuage-de-mots

https://www.schule.at/tools-apps/details/wortwolken

https://www.korpus.cz/

1Barevná verze slovního mraku pro výuku barev viz: https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-barvy-pexeso-uroven-a1/

2Příklad slovního mraku na čísla od nuly do deseti viz https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-cislovky-0-10-uroven-a1/

3Příklad slovního mraku s měsíci viz https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-mesice-uroven-a1/

4Příklad slovního mraku na vidové dvojice: https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-sedmnacta-cast-dvacetidilneho-testu-na-slovni-zasobu-ucebnice-cestiny-pro-cizince-communicative-czech-i-uroven-a2/

5Příklad slovního mraku na přechylování: https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-maskulina-a-feminina-iii-uroven-a1/

6Příklad barevného obrázku se slovy vytvořeného v textovém editoru: https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-predlozka-diky-nebo-kvuli-i-uroven-b2/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.